Үе үе тулгууртай уул уурхайн тасралтгүй дам нуруу олборлох арга