автомат дамжуулалтын шинж тэмдгийн алдааг олж засварлах 5ат