Хиймэл тулааны талбарт зориулсан арга хэмжээ боловсруулах