Нүүрсний уурхайн өргөх төхөөрөмжийн цахилгаан удирдлагын системийг сайжруулах