Дээд талын хавтсанд гүн цооногийн тэсэлгээний талаар мэтгэлцэх