Гаяхи хард курдан данах болон драшт шан маса хийсэн